Tarreewwan

Mandhee ka'aa olitti tarree haaraa saaga. Lakkoofsi tarreewwan saagaman lakkoofsa tarreewwan filaman waliin walgita. Tarreewwan dura turan gara gadiitti siqu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Qabeentaa baafataa mandhee keessatti, Saagi - Tarreewwan filadhu


Please support us!