Snap Point/Line

Qaphxii ariitii yookiin sarara ariitii (qajeelcha jedhamuun kana beekaman) kan wantoota saffisaan hiriirsuusi dadeessaan. Saaga Qaphxiiwwan ariitii fi sararootni ariitii bahamaxxansffameen hin argamu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Insert Snap Point/Line (LibreOffice Draw only).

Baafata halqaraa banuun Akeekii Ariitii Saagi/Sarara filadhu


tip

Sarara ariiti sararatuu irraa haarkisuun gara fuulaattii gadi busuu dandeessa. Sarara haaquuf, gara sarartuutti deebisii harkisii.


Wanta tokko iddoo inni jiruti arifachisuuf, want san bukkee qaphxii ariitittii yookiin sarara ariitiiti fakaasii yookiin sochosi.

Haangi ariitiichaa qinddessuuf, filadhu.

Snap Object Dialog

Qubannoo

Qubannoo qaphxii ariitii ykn sarara gubbaa bita mooggee fuulaan wal bira qabuun qandeessa.

note

Qaphxii ariitii yookiin qaphxii sararaas haarkisuu dandeessa.


Siiqqee X

Haamma iddoo qaphxii ariitii yookiin sarara fi qarree bitaa fuulaa gidduti barabaaduu galchi.

siiqqee Y

Haamma iddoo qaphxii ariitii yookiin sarara fi qarree bitaa fuulaa gidduti barabaaduu galchi.

Akaakuu

Akaakuu ariitii wantaa saaguu barabaaduu murteessi.

Qaphxii

Qaphxii ariitii galchi.

Gadee

Sarara ariitii gadee saagi.

Dalgee

Sarara ariitii dalgee saaga.

Please support us!