Halluu/Saxxiillaa

Islaayidoota halluun ,saaxxiillaan ykn adii fi gurrachaan mul`isa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Mul'annoo - Halluu/Saxxiillaa Filadhu


Halluu

Shows slides in color.

Saxxiillaa

Shows slides in shades of black and white.

Gurraachaa fi Adii

Shows slides in pure black or white without shading.

Please support us!