Irrantoo fi jalaantoo

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Header and Footer.

Choose Insert - Page number.

Choose Insert - Date and time.


Qaaqnii Irrantoo fi Jalaantoo fuuloota caancala armaan gadii of keessa qaba:

Adding a Header or a Footer to All Slides

Changing and Adding a Master

Header Footer Dialog

Islaayidiirrattii dabali

Mamilimoota islaayidotaattii dabalkaman iftessa.

Irraantoo

Barruu saanduqa Irraantoo barruu keessa sagdee sara guddaa islayiditti dabala.

Irraantoo barruu

Barruuu gubbaa islayiditti galchittee deabala.

Baraafi sa`aatii

Baraafi sa`aatii gara islayidittii dabala.

Dhaabbataa

Baraa fi sa`aatii saanduqa barruu kessattii galchittee mul`issa.

Jijjirama

Baraa fi sa`aatii islaayiidin ummee mul`isa. Tarree keessa dhangii baraa fli.

Afaan

Dhaangii baraa fi sa`aatiidhaaf afaanicha fili.

Jalaantoo

Barru saanduqaa barruu jalaantoo keessa saagdee gara jala islaayidiitti daabala.

Jalaantoo barruu

Barruu jala islaayiditii galchittee dabala.

Lakkoofsa islaayidii / Lakkoofsa fuula

Lakkoofsa islaayidii/Lakkoofsa dabala.

Islaayidii tokkoffaa irrattii hin mul`isiin

Islaayidii tokkoffaa pirazanteshinii keetirattii odefannoo murta`ee kan kee hin mul`isuu.

Hundaaf fayyadamii

Applies the settings to all the slides in your presentation, including the corresponding master slides.

Fayyadami

Qinda`inoota amma islaayidoota filatamaniif fayyadama.

Please support us!