Naanna`aa

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

Naanna`ichii qaree iddoo hojii kettittii hidhuu dandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose View - Navigator.

On the Standard bar, click

Icon

Navigator On/Off


Sajoo Qaxxee

Yemuu pirazanteshinii gulaaltu naanna`aa banuuf ctrl+shift+F5 dhiibi.


Qare

Qaree hantuttee gara kobbee yeroo agarsiisa islaayidii irrattii baressuu sidandessisuttii. cuqaala haalu kobbee kaa jijjiruu hin dandessuu .

Icon

Qare

First

Jumps to the first .

Icon First Slide

First

Previous

Moves back one .

Icon Previous Slide

Previous

Next

Move forward one .

Icon Next Slide

Next

Last

Jumps to the last .

Icon Last Record

Last

Haalata harkisii

Drag and drop slides and named objects into the active slide. You can only insert slides and named objects from a saved file. You can only insert named objects as copies.

Icon

Akka geessituttii saagii

Sajoo

Akka geessituttii saagii

Icon

Akka garagalchattii saagii

Akka geessituttii saagii

Islaayidoota akka geessituttii (URL) gara islaayidii ka`attii saaga.

Akka geessituttii saagii

Islaaydii akka geessituttii gara islaayidii ka`atti sagaa.

Akka garagalchattii saagii

Garagalchaa islaayidii wantoota maqeeffaman gara islaayidii ka`attii saaga.

Boboca mul`isi

Baafata xiqqaa kessatti boboca ykn wantoota maqeefamman mul`isuuf filachuu dandessa. Boboca galmessuuf harkisi fi darbii fayadamii. Yommuu xiyyeffattu islaayidittii qindessitu fi furtuu caancalaa dhiibdu, bocnii ittii aanu haala tarttii bafa.

Islaayidoota jirataa Ta`aan

Lists available slides. Double-click a slide to make it the active slide.

Galmeelee Bani

Lists available LibreOffice files. Select a file to display the contents you can insert.

Please support us!