Fuula

Qabachisa fuula, muudanoota fuula, duubbee fi dirqaloota teessuma biroo qindessuu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Slide - Slide Properties and then click the Page tab


Dhangii waraqaa

Dhangii

Dhangii Waraqaa Mansaa Keetiin garaagarumaa fooli. Fayyadama filachunifii saanduqoota yaabinaa fi hojii kessattii gara hamamtaa galchuun hamamtaa fuula maamiloo ummu dandeessa.

Yabbina

Yabbina dhangii waraqaa sanduqa Dhangii kessatttii filattee turtee mulissa. Yoo dhangii Fayadammaa filattee turte, yabbina filachuuf gatii galchii.

Hojjaa

Hajjaa dhangii waraqaa sanduqaa dhangii kassattii filattee turttee muli`isa. Yoo dhangii Fayyadamaa filattee turtee, hojjaa fulichaatiif gatii galchii.

Dhabbattaa

Qaabachiisni fuula sorjaa dha.

Dalgessa

Qaabachisnii fuula sordala.

Waraqaa diriiraa

Maxxansa kettiif madda waraqaa filii.

Sajoo Qaxxee

Yoo galmeen kee dhangii waraqaa tokko olii fayadammee, tokkon tokkoon dhangilee kaneniif waraqaa diriraa garagara filachuu dandeessa.


Dirree Durargii

Displays a preview of the current selection.

Mudanoota

Fagenya qareee fuula maxxanfamee fi iddoo maxanfammuu qabuu gidduu jiruu ifteessi.

Bitaa

Fageenya qaree fuula bitaa fi deetaa gudduu jiru galchi. Durargii keessatti bu'aa arguu dandeessa.

Mirga

Fageenya qaree fuula mirgaa fi deetaa gidduu jiru galchii. Bu`aa isaa durargii kessattii arguu dandessa.

Irra

Fagenya qare irra fuula fi deetaa gidduu jiru galchii. Bu`aa isaa durargii kessattii arguu dandessa.

Jala

Fagenya qaree jalaa fuulaa fi deetaa gidduu jiru galchi. Bu`aa isaa durargii kessattii arguu dandessa.

Dhangii

Kenna lakkofsa fuulaatiif dhangii iffessii.

Dhangii waraqaattii wanta tokkoo taasisi

Fuularattii safaraa wantotaa fi hamamtaa booquu hiri`isaa knaafiis dhangii waraqaa filatammee irrattii maxxansu danda`u.

Please support us!