Export

Pirezenteshinii ykn fakkassaa kee alargii akkasummas dirqaloota alargii qindessii.

Ajaja kana bira gahuuf...

Faayilii - Arergii filadhuu


Dhangalla`oo faayila armaan gadii erga Olkaa'icuqaastee booda dirqaloota alergii sihaatu:

HTML Document, JPEG, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM.

Yoo "Galmee HTML" akka dhangii faayilattii filatte, Masakni Alergii HTML ni mula`ata. Masakni kun gara ademsa alergittii sii qajelcha akkasummas darqaloota akkata pirasanteshinii kettii kessattii dhangii GIF ykn JPG dhaan olka`uuf gargaaran of kessaa qaba.

Please support us!