Shape Menu

Choose Shape - Convert (LibreOffice Draw only).

Halqara baafataa wanta filatamee bani itti aansuun Jijjiiri filadhu

Choose Shape - Convert - To Curve (LibreOffice Draw only)

Halqara baafataa wanta filatamee bani itti aansuun Jijjiiri - Gara Qonyootti filadhu

Choose Shape - Convert - To Polygon (LibreOffice Draw only)

Halqara baafataa wanta filatamee bani itti aansuun Jijjiiri - Gara Rogaddeetti filadhu

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

Halqara baafatichaa kan wanta filatamee baniitii, Jijjiirii - Gara 3D filadhu.

Choose Shape - Convert - To 3D Rotation Object (LibreOffice Draw only)

Halqara baafataa wanta filatamee bani itti aansuun Jijjiirii - Gara Qaama Naannaa'aa 3D filadhu.

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

Halqara Baafataa Wanta filatamee baniifi Jijjiiri - Gara Suurxiqqioti filadhu

Choose Shape - Convert - To Metafile (LibreOffice Draw only)

Halqara Baafataa Wanta filatamee baniiti Gara - Metafiliiti - Jijjiiriitifiladhu

Choose Shape - Convert - To Contour (LibreOffice Draw only)

Halqara Baafataa Wanta filatamee baniiti Jijjiri - Gara Rogaatti filadhu

From the menu bar:

Choose Shape - Arrange - In Front of Object

From the context menu:

Choose Arrange - In Front of Object

From the tabbed interface:

Choose Home - Arrange - In Front of Object.

From toolbars:

Icon In Front of Object

Fulduura Wantaa

From the menu bar:

Choose Shape - Arrange - Behind Object

From the context menu:

Choose Arrange - Behind Object

From the tabbed interface:

Choose Home - Arrange - Behind Object.

From toolbars:

Icon Behind Object

Duuba Wantaa

Choose Shape - Arrange - Reverse (LibreOffice Draw only)

Halqara Baafataa Wanta filatamee baniiti Qindeessi - Irradeebi'ii filadhu

On the Drawing bar, open the Arrange toolbar and click:

Icon Reverse

Faallaa

Choose Shape - Combine (LibreOffice Draw only)

Wantoota lama yookin lamaan ol fili, halqara baafataa banii kana booda Maki filadhu.

Choose Shape - Split (LibreOffice Draw only)

Wantoota walitti makaman filadhu, halqara baafataa bani kana booda Addabaa filadhu.

Choose Shape - Connect (LibreOffice Draw only)

Sararoota lama yookin lamaa ol filadhu, halqara baafataa bani kana booda Walindhi filadhu.

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

Sararoota lama yookin lamaa ol waliti qabuun sarara uummi, halqara baafataa bani kandbooda Qurxaafiladhu.

Choose Shape (LibreOffice Draw only)

Wanta tokko yookin tokkoo ol fili halqara baafataa banii kanabooda Boca filadhu

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

Wanta tokko yookin tokkoo ol fili halqara baafataa banii kanabooda Makki - Boocafiladhu

Choose Shape - Subtract (LibreOffice Draw only)

Wantoota lama yookaan lama ol filadhu, baafata halqaraa bani itti aansuun Bocaawwan - Hir'isi filadhu

Choose Shape - Intersect (LibreOffice Draw only)

Wantoota lama yookaan lama ol filadhu, baafata halqaraa bani itti aansuun Bocaawwan - Walkipha filadhu

Please support us!