Shape Menu

Choose Shape - Convert (LibreOffice Draw only)

Halqara baafataa wanta filatamee bani itti aansuun Jijjiiri filadhu

Choose Shape - Convert - To Curve (LibreOffice Draw only)

Halqara baafataa wanta filatamee bani itti aansuun Jijjiiri - Gara Qonyootti filadhu

Choose Shape - Convert - To Polygon (LibreOffice Draw only)

Halqara baafataa wanta filatamee bani itti aansuun Jijjiiri - Gara Rogaddeetti filadhu

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

Halqara baafatichaa kan wanta filatamee baniitii, Jijjiirii - Gara 3D filadhu.

Choose Shape - Convert - To 3D Rotation Object (LibreOffice Draw only)

Halqara baafataa wanta filatamee bani itti aansuun Jijjiirii - Gara Qaama Naannaa'aa 3D filadhu.

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

Halqara Baafataa Wanta filatamee baniifi Jijjiiri - Gara Suurxiqqioti filadhu

Choose Shape - Convert - To Metafile (LibreOffice Draw only)

Halqara Baafataa Wanta filatamee baniiti Gara - Metafiliiti - Jijjiiriitifiladhu

Choose Shape - Convert - To Contour (LibreOffice Draw only)

Halqara Baafataa Wanta filatamee baniiti Jijjiri - Gara Rogaatti filadhu

Choose Shape - Arrange - In Front of Object (LibreOffice Draw only)

Halqara Baafataa Wanta filatamee filadhuutiQindeessi - Fuuldura Wantichati filadhu

Kabala fakkasaa irratti, kamshaa Qindeessi bani itti aansuun cuqaasi:

Sajoo

Fulduura Wantaa

Choose Shape - Arrange - Behind Object (LibreOffice Draw only)

Halqara Baafataa Wanta filatamee baniiti kana booda Duuba - Wantaa Qindeesi filadhu

Kabala fakkasaa irratti, kamshaa Qindeessi bani itti aansuun cuqaasi:

Sajoocuqaasi

Duuba Wantaa

Choose Shape - Arrange - Reverse (LibreOffice Draw only)

Halqara Baafataa Wanta filatamee baniiti Qindeessi - Irradeebi'ii filadhu

Kabala fakkasaa irratti, kamshaa Qindeessi bani itti aansuun cuqaasi:

Sajoo

Faallaa

Choose Shape - Combine (LibreOffice Draw only)

Wantoota lama yookin lamaan ol fili, halqara baafataa banii kana booda Maki filadhu.

Choose Shape - Split (LibreOffice Draw only)

Wantoota walitti makaman filadhu, halqara baafataa bani kana booda Addabaa filadhu.

Choose Shape - Connect (LibreOffice Draw only)

Sararoota lama yookin lamaa ol filadhu, halqara baafataa bani kana booda Walindhi filadhu.

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

Sararoota lama yookin lamaa ol waliti qabuun sarara uummi, halqara baafataa bani kandbooda Qurxaafiladhu.

Choose Shape (LibreOffice Draw only)

Wanta tokko yookin tokkoo ol fili halqara baafataa banii kanabooda Boca filadhu

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

Wanta tokko yookin tokkoo ol fili halqara baafataa banii kanabooda Makki - Boocafiladhu

Choose Shape - Subtract (LibreOffice Draw only)

Wantoota lama yookaan lama ol filadhu, baafata halqaraa bani itti aansuun Bocaawwan - Hir'isi filadhu

Choose Shape - Intersect (LibreOffice Draw only)

Wantoota lama yookaan lama ol filadhu, baafata halqaraa bani itti aansuun Bocaawwan - Walkipha filadhu

Please support us!