Qindaa'inoota Eenyummeessaa Yaali

When you enter settings on the - LibreOffice Writer - Mail Merge Email tab page, you can click the Test Settings button to test your settings.

(Sanduuqa tarree bu'aalee)

In the top list box you will see the results of the test session.

Dogoggora

Sanduuqa tarree dogoggoraa keessatti ibsa dogoggoraa yeroo yaalii qindaa'inootaa mudatan kamiyyuu dubbisuu dandeessa.

Dhaabi

Qabduu Dhaabi cuqaasiitii tursa yaalii ofiikeetii dhaabi.

Please support us!