Walindhaalee

Akkaataa walindhaaleen gara maddaalee deetaatti pooled ta'an qindeessa.

The Connections facility allows you to stipulate that connections that are no longer needed are not deleted immediately, but are kept free for a certain period of time. If a new connection to the data source is needed in that period, the free connection can be used for this purpose.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose - LibreOffice Base - Connections.


Walindhaa pool gochuu

Walindhaa pooling dandeessifame

Akka walindhaaleen filataman pooled ta'an ifteessa.

Ooftuuwwan LibreOffice keessatti beekaman

Tarree ooftuuwwan qindaa'ee fi deetaa walindhaa mul'isa.

Ooftuu ammee

Ooftuun ammee filatame jala tarreetti mul'ata.

Ooftuu kanaaf pooling dandeessisi

Ooftuu tarree keessaa filadhuutii sanduuqa Ooftuu kanaaf pooling dandeessisi walindhaa isaa pool gochuuf mallattoo itti godhi.

Yeroola(sekoondiilee)

Yeroo sekoondii walindhaan pooled itti bilisa ta'u qindeessa. Yeroon jidduu sekondiilee 30 fi 3600 ta'uu danda'a.

Please support us!