Teessuma Barruu Walxaxaa

Galmeelee teessuma barruu walxaxaa qabaniif dirqaalaalee qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose - Language Settings - Languages - Complex Text Layout.


Options CTL Dialog Image

Afaanota Teessuma Barruu Xaxamoo Fayyadaman

Tartiiba dhugoomsuu

Afaanota akka Thai keessatti, seerri akka qubeeleen muraasni qubeelee birootti aananii hin dhifne ifteessa. Yoo Tartiiba bahaa dhugoomsuu(SIC) dandeessifame, LibreOffice qubee isa biraatti aanee dhufu yoo seeraan dhorkame hin dandeessisu.

Tartiiba dhugoomsuutti fayyadami

Enables sequence input checking for languages such as Thai.

Daanga'aa

Prevents the use as well as the printing of illegal character combinations.

To'annoo qaree

Gosa sochii qaree barree fi barruu walmakaaf filannaa barruu(mirgaa-bitaa kan kallattii barruu bitaa-mirgaa wajjin walmake)filadhu.

Yaayaa

Furtuu xiyyaa mirgaa gad dhiibuun qaree barruu gara dhuma barruu ammeetti deemsisa. Furtuu xiyyaa bitaa gad dhiibuun qaree barruu gara jalqaba barruu ammeetti deemsisa.

Mul'ataa

Furtuu xiyyaa mirgaa gad dhiibuun qaree barruu gara harka mirgaatti deemsisa. Furtuu xiyyaa mirgaa gad dhiibuun qaree barruu gara dharka bitaatti deemsisa.

Dirqaalaalee dimshaashaa

Lakkofsota(barruu keessatti qofa)

Gosa lakkoofsa barruu keessatti , barruu waantotaa keessatti, badheelee, fi to'annoowwan, muraalee LibreOffice hunda keessatti fila. Qabiyyeewwan maadhee LibreOffice Calc qofatu hi tuqamne.

Qindaa'inni kun tuujjee LibreOffice keessatti malee galmee keessatti ol hin kaa'amne.

Please support us!