Walsimsiisaa

Kaadimootni walsimsiisaa Interneetii argachuuf ta'an akka barbaadametti namaan qindaa'uu danda'u.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose - Internet - Proxy.


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Qindaa'inoota

Qindaa'inoota kaadima walsimsiisaaifteessa.

Kaadima walsimsiisaa

Gosa qindaa'ina walsimsiisaa ifteessa.

Homaa

Interneetii kaadima qalsimsiisaa malee argata. Interneetii kennaa kan walsimsiisaa hin barbaanne wajjin kornyoo kallattii kompiwutara kee irratti qindeessuuf si dandeessisa.

Namaan

Kaadima walsimsiisaa akka namaan galchitu si dandeessisa. Kaadimoota walsimsiisaa akkaataa tajaajila Interneetii keetiin ifteessi. Walsimsiisaa fi buufatoota galchuuf taliigaa sirna keetii gaafadhu.

Sajoo Qaxxee

Maqaalee kaadimaa huddeelsoo aaloo malee barreessi. Fakkeenyaaf, http://www.sun.com osoo hin ta'in, www.sun.com barreessi.


Sirna

Sirnoota Windows yookiin UNIX gubbaatti GNOME yookiin KDE fayydamuun, dirqaalli kun LibreOffice akka qindaa'inoota sirnaa fayyadamu itti hima. Qindaa'ina kana kakaasuuf LibreOffice lamkaasuu qabda.

Walsimsiisaa HTTP

Maqaa kaadima walsimsiisaa HTTP barreessi. Buufata badhee harka mirgaa keessatti barreessi.

Walsimsiisaa HTTPS

Maqaa kaadima walsimsiisaa HTTPS barreessi. Buufata badhee harka mirgaa keessatti barreessi.

Walsimsiisaan hin jiru

Maqaalee kaadimootaa kan kaadimoota walsimsiistota kamiyyuu hin barbaanne,buufata xiqqaan qooduun ifteessa. Isaan kunneen kaadimoota cimdaa kee naannoo keessatti argamanii fi kaadimoota yaa'a dhageettii fi viidiyootiif fayyadani,fakkeenyaaf.

Iddooqota maqaalee afeertuu fi qayeef fayyadamuu dandeessa.Fakkeenyaaf,afeertota qayee sun.com keessa jiran hunda walsimsiisaa malee argachuuf *.sun.com barreessi.

Type the port for the corresponding proxy server. The maximum value of a port number is fixed at 65535.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!