Gaheenya

Dirqaalee kan sagantaalee LibreOffice akka caalaatti fayyadamtoota sirriitti arguu hin dandeenye yookiin rakkoo biroo qaban gaheenya kennan qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose - LibreOffice - Accessibility.


Gaheenya LibreOffice

Options Accessibility Dialog Image

Dirqaalaalee walmakee

Dirqaalee gaheenyaa qindeessa.

Qaree filannoo barruu galmee filadhuu galmee dubbisqofa keessatti fayyadami

Galmee dubbisqofa keessatti qaree mul'isa.

Allow animated images

Previews animated graphics, such as GIF images, in LibreOffice.

Barruu fakkinaa eeyyami

Barruu sochii fakkaatu kan akka dhangi'aa fi marfata LibreOffice keessatti duragarsiisa.

Dirqaalaalee danaa addaadoo alaanaa

Addaadoon olaanaa qindaa'ina sirna dalagaa kan changes the system color scheme to improve readability. You can decide how LibreOffice uses the high contrast settings of the operating system.

Handaaronni maadhee fi gaaddidduuwwan hoggayyuu yeroo haalatni rukkina olaanaa kaka'e halluu barruutiin mul'atu. Halluun duubee maadhees ni dhiisama.

Haalata addaadoo olaanaa sirna dalagaa ufmaan adda baasi

LibreOfficeyeroo halluun dubee sirnaa garmalee gurraacha'e gara haalata addaadoo alaanaatti dabarsa.

Mul'isa argiitiif halluu bocquu ufmaanii fayyadamii

Bocquuwwan LibreOffice qindaa'inoota halluu sirnaatiin fayyadamuun mul'isa. Dirqaalli kun mul'isa argii qofa miidha.

Durargii fuulaatiif halluuwwan sirnaa fayyadami

Qindaa'inoota addaadoo olaanaa sirna dalagaa durargiiwwan fuulaa irratti raawwata.

Please support us!