View

Specifies view options.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose - LibreOffice - View.


Options View Dialog Image

Icon style

Specifies the icon style for icons in toolbars and dialogs.

Icon Size

Toolbar

Specifies the display size of toolbar icons.

Notebookbar

Specifies the display size of notebook bar icons.

Sidebar

Specifies the display size of sidebar icons.

Visibility

Menu icons

Displays icons next to the corresponding menu items. Select from "Automatic", "Hide" and "Show". "Automatic" displays icons according to system settings and themes.

Shortcuts

Displays shortcut keys next to corresponding menu items. Select from "Automatic", "Hide", and "Show". "Automatic" displays shortcut keys according to system settings.

Mouse

Positioning

Specifies if and how the mouse pointer will be positioned in newly opened dialogs.

Middle button

Defines the function of the middle mouse button.

  1. Automatic scrolling - dragging while pressing the middle mouse button shifts the view.

  2. Paste clipboard - pressing the middle mouse button inserts the contents of the "Selection clipboard" at the cursor position.

The "Selection clipboard" is independent of the normal clipboard that you use by Edit - Copy/Cut /Insert or the respective keyboard shortcuts. Clipboard and "Selection clipboard" can contain different contents at the same time.

Clipboard

Selection clipboard

Copy content

Edit - Copy Ctrl+C.

Select text, table, object.

Paste content

Edit - Paste Ctrl+V pastes at the cursor position.

Clicking the middle mouse button pastes at the mouse pointer position.

Pasting into another document

No effect on the clipboard contents.

The last marked selection is the content of the selection clipboard.


tip

Argii galmee ammee bakkadeebisuuf yookiin haaromsuuf Shift+Ctrl+R tuqi.


Graphics Output

Jabajjii guulinsaa fayyadami

Amaloota jabajjii VGA argama argii fooyyessuuf kallattiin argata. Gargaarsi guulinsa jabajjii sirna dalagaalee fi tamsa'ina hujeffannoo LibreOffice hundaaf hin jiru.

Kaasa Fayyadami

Yoo gargaarame, kaasa saxaatoo kakaasuu ykn dhiisuu dandeeessa. Yoo kaasan kaka'ee, saxaatoon wantootaa baay'ee siimeessa fi namtolchee xiqqoo fakkaatu.

Font Lists

Show preview of fonts

Displays the names of selectable fonts in the corresponding font, for example, fonts in the Font box on the Formatting bar.

Kaasa bocquu argii

Select to smooth the screen appearance of text.

from

Kaasa raawwachuuf hammataa bocquu isa hundarra xiqqaa galchi.

Please support us!