Dimshaasha

Qindaa'inoota dimshaashaa LibreOffice dhaaf ifteessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose - LibreOffice - General.


Options General Dialog Image

Gargaarsa

Amala gargaarsa ijaaramee ifteessa.

Qajeelcha dabalataa

Yeroo qaree saajoo,ajaja baafataa yookiin to'annoo irra keessu barruu gargaarsaa agarsiisa.

Haalata galmee

Maxxansi haalata "galmee fooyya'e" godha

Akka maxxansi galmee akka fooyya'iinsaatti lakkaa'amu ifteessa. Yeroo dirqaalli kun mallattaa'e, yeroo itti aanu yoo galmeen cufamu akka fooyyeen olkaa'amu gaafatamta. Guyyaan maxxansaa achumaanis amaloota galmee keessa akka jijjiiramaatti galfama.

Bara(dijiitii lama)

Daangaa guyyaa kan sirni keessaa bara dijiitii lamaa baru qindeessa.

LibreOffice keessatti, barootni dijiitii afuriin agarsiifamu, kanaafis garaagarummaan 1/1/99 fi 1/1/01 jidduu jiru waggaa lama dha. Qindaa'inni Bara (dijiitii lamaa) kun akka fayyadamaan baroota guyyootni dijiitii lamaa 2000tti dabalaman qindeessuu dandeessisa. Ibsuuf, yoo guyyaa 1/1/30 yookiin booda ifteessite, galfatni "1/1/20" akka 1/1/1920 beekamuu osoo irra jiruu akka 1/1/2020 tti beekama.

Help Improve LibreOffice

Send crash reports to The Document Foundation

Send crash reports to help developers improve the software’s reliability. Whenever LibreOffice crashes, you can opt to send reports containing certain debugging information, useful to help track down the cause of the bug and fix it eventually.

Please support us!