Paths

This section contains the default paths to important folders in LibreOffice. These paths can be edited by the user.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path. (autotext only)


Daandiilee LibreOffice tiin fayyadaman

To modify an entry in this list, click the entry and click Edit. You can also double click the entry.

Durtii

Qabduun Durtii galfatoota filataman hundaaf daandiilee dursanii murtaa'an haaromsa.

Gulaala

Daandii filadhu mul'isuuf cuqaasi yookiin gongee dhaamsaa Daandiilee gulaali .

Kabala turjii Gosa keessaa cuqaasuudhaan tartiiba galfatootaa jijjiiruu dandeessa. Dalgeen turjichaa addaan baasaa turjiilee giddu jiru antuuteen deemsisuun jijjiiramuu danda'a.

The {user profile} directory and its subdirectories contain user data.The location of the {user profile} directory is determined when LibreOffice is installed. See the Default location section in the Wiki page about LibreOffice user profile for more information about typical locations of the user profile in different operating systems.

The following list shows the default predefined paths for storing user data, and explains what type of user data is stored in each path. Use the Edit dialog to change, add, or delete paths for the different types.

Gosa

Default Path

Ibsa

Ofiin sirreessaa

Ukaankaan kun barruu Ofiin sirreessaa mataa keetii kuusa.

Barruu Ofmaa

Ukaankaan kun barruu Ofiin sirreessaa mataa keetii kuusa.

Dilboota

Dilbiin garagalcha ufmaa galmeelee asitti kuufama.

Dictionaries

This folder stores files with words in your custom dictionaries.

Kuusaa faayaa

Dhamsoonni kuusaa faayaa haaraa ukaankaa kana keessatti kuufama.

Images

Ukaankaan kun kan mul'atu yeroo jalqaba gongee dhaamsaa banumsaa yookiin olkaa'umsaa wanta saxaatoo waamtu dha.

Qajojiilee

Ukaankaa kana keessatti qajojiilee matii keetii kuusuu dandeessa.

Faayiloota ammaafii

Kun bakka LibreOffice faayiloota ammaafii isaa itti kaa'u dha.

Galmeelee koo

Durtii ukaankaa galmee sirna keetii

Ukaankaa kana yeroo jalqaba gongee dhaamsaa Bani or Olkaa'i waamtu arguu dandeessa.

Classification

LibreOffice reads the TSCP BAF policy from this file.


Internal Paths shows the paths where predefined content for LibreOffice is installed. These paths cannot be edited in this dialog box.

The paths refer to subdirectories in {install}share. These subdirectories are read-only and contain content shown to all users. The location of the {install} directory is determined when LibreOffice is installed.

Please support us!