Dimshaasha

In the General section, you can select default settings for saving documents, and can select default file formats.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose - Load/Save - General.


Options Save Dialog Image

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Fe'i

Qindaa'inoota fayyadamaan dangaa'an galmee wajjin fe'i

Qindaa'inoota fayyadamaan dangaa'an kan galmee wajjin olkaa'aman fe'a.

If Load user-specific settings with the document is not selected, the following user-specific settings still apply:

Qindaa'inootni armaan gadii hoggayyuu galmee waliin feamu, dirqalli kun mallattaa'us baatus:

Qindaa'inoota maxxansaa galmee wajjin fe'i

If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked.

Load view position with the document even if it was saved by a different user

Loads the view position settings saved in a document with the document even if it was saved by a different user.

If Load view position with the document even if it was saved by a different user is not selected, the view position will only be loaded with a document if the author metadata in the document matches the first and last name in - LibreOffice - User Data. Note that the author will only be saved with a document if the setting Apply user data in File - Properties - General is enabled.

Olkaa'i

Galmeewwan Ofumaan Ol kaa'uu

Odeeffannoo bakkadeebisa ufmaa hunda olkaa'i

Specifies that LibreOffice saves the information needed to restore all modified documents in case of a crash.

Daqiiqaalee

Specifies the time interval in minutes before AutoRecovery information is saved for a document.

note

A timer starts for a document when it is first modified. AutoRecovery information is saved after the specified time (while LibreOffice is idle). The timer then restarts with the next modification in the document.


Automatically save the document too

Specifies that LibreOffice saves all modified documents when saving AutoRecovery information. Uses the time interval specified in Minutes.

Olkaa'uu dursiitii amaloota galmee gulaali

Akka gongeen dhaamsaa Amaloota yeroo hunda ajaja akkasitti olkaa'i filattu mul'atu ifteessa.

Yeroo hundaa dilbii uumi

Saves the previous version of a document as a backup copy whenever you save a document. Every time LibreOffice creates a backup copy, the previous backup copy is replaced. The backup copy gets the extension .BAK.

To change the location of the backup copy, choose - LibreOffice - Paths, and then enter a new path for the backup file.

Place backup in same folder as document

Backup copy is saved to the same folder as the document. If the backup copy cannot be saved in the same folder for some reason, then LibreOffice tries to save the copy in the Backups folder specified in Paths.

Save URLs relative to file system

This option allows you to select the default for relative addressing of URLs in the file system and on the Internet. Relative addressing is only possible if the source document and the referenced document are both on the same drive.

Teessoon hirkataa yeroo hunda kan jalqabu galeeloo kan galmeen ammee keessatti argamu irraati. Faallaa isaa, teessessuun of danda'aa kan jalqabu yeroo hundaa galeeloo manataa irraati. Gabateen armaan gadii garaagarummaa syntax wabeessuu of danda'aa fi hirkataa jiddu jiru sitti mul'isa:

Fakkeenyota

Sirna faayilii

Interneetii

hirkataa

../images/img.jpg

../images/img.jpg

of danda'aa

file:///C:/work/images/img.jpg

https://myserver.com/work/images/img.jpg


warning

Qacceen gargaarsaa yeroo hundumaa daandii of danda'aa agarsiisa. Haa ta'u malee, yoo galmeen gita HTML tiin olkaa'ame, LibreOffice daandii hirkataa yoo sanduuqni filannoo sirrii filatame naqa.


Select this box for relative saving of URLs in the file system.

URLs interneetiitti hirkatoo olkaa'i

Select this box for relative saving of URLs to the Internet.

Duraantaa dhangii faayilii fi qindaa'inoota ODF

Dhangii fooyya'aa ODF

LibreOffice 7.0 supports the OpenDocument format (ODF) version 1.3. The prior versions of LibreOffice support the file format ODF 1.2. Prior file formats cannot store all new features of the new software.

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduced new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1, 1.2, and 1.3.

When you save a document, you can select whether to save the document in the format ODF 1.3, ODF 1.3 Extended, ODF 1.2, ODF 1.2 Extended, ODF 1.2 Extended (compatibility mode), or in the prior format ODF 1.0/1.1.

note

Currently, the ODF 1.2 (Extended) or newer formats enable files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1, or ODF 1.2 format. You can select these format to save in the listbox. These older formats cannot store all new features, so the new format ODF 1.3 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compatibility mode) is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF 1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful if you need to interchange ODF documents with users who use pre-ODF 1.2 or ODF 1.2-only legacy applications.

Gosa galmee

Gosa galmee kan ati dhangii durtii faayilii qindeessuufii barbaaddu mul'isa.

Yeroo hundaa akkasitti olkaa'i

Akkamitti galmeewwan gosa bitatti filatame yeroo hundumaa akka gosa faayilii kanaatti olkaa'aman mul'isa. Galmee ammeetiif gongee dhaamsaa Akkasitti olkaa'i keessatti dhangii faayilii biraa filachuu dandeessa.

Akeekkachiisa yeroo olkaa'umsa ODF yookiin dhangii durtiin alaa

Ergaa akeekkachiisaa yemmuu galmee dhangii OpenDocument ala olkeessu argachuuf filachuu dandeessa yookiin kan ati dhangii durtii Tools - Dirqaalaalee - Fe'i / Olkaa'i - Dimshaasha keessatti hin taasifne.

Dhangii faayilii isa kamtu akka durtiitti raawwatu yeroo galmeewwan akaakuu garaagaraa olkaa'aman filachuu dandeessa. Yoo galmee kee yeroo hundumaa nama Microsoft Office fayyadamu wajjin wal jijjiirta ta'e, fakkeenyaaf, asitti akka LibreOffice dhangiilee faayilii Microsoft Office qofa akka durtiitti fayyadamu mul'isuu dandeessa.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!