Kamshaa Saxaxa Unkaa

Kamshaan Saxaxa Unkaan kan mul'atuu, akkuuma ati haalataa saxaxaan hojeechaa wanta unkaa yammuu filatuudha.

Fili

Icon

Sajoon kun haalta filuuf qaree hantuutee jijjiira. ykn haalata kana kaka'uumsala godha. Haalata filataman too'annoo unkaa ammee filuuf gargaaru.

Haalata wixinee bani/cufi

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Amaloota too'annoo

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Icon Control

Too'annaa

Amaloota unkaa

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icon Form

Unka

Naanneessa Deetaa

Caasaa deetaa galmee DhangiiwwanX ammee ifteessa.

Unkaa Naanna'aa

Opens the Form Navigator. The Form Navigator displays all forms and subforms of the current document with their respective controls.

Icon Form Navigator

Unka Naanneessaa

Dirree Ida'i

Opens a window where you can select a database field to add to the form or report.

Icon Add Field

Dirree Dabli

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Icon Activation Order

Tartiba Kaka'insaa

Haalata Saxatoon Bani

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Icon Open in Design Mode

Akka Saxaxa Halataati bani

Too'annoo xiyyeeffannoo ofumaanii

Icon

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

Hammamtaa fi Qubannoo

Wanta filatame hagamtaa jijjiira, sochoosa, marsaa ykn duufessa.

Icon Position and Size

Qubannoo fi Hamamtaa

Korkoddii jijjiiri

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Korkoddii Jijjiiri

Fulduratti Fidi

Wanticha filatame duuraa duubaa kallatti irraa sochoosam, kunis fuldura wantota.birootti.

Icon Bring to Front

Gara Fuulduratti fidi

Gara Duubatti Ergi

Wanticha filatame gara duuraa duubaa tarreeffama gaditti siksa, kunis wantoota biraa duuba jira.

Icon Send to Back

Gara Duubatti Ergi

Gurmuu

Wanta filatame akka isaan wanta baqqeetti sochoosu danda'u gurmeessa.

Icon Group

Tuutee

Garbaasi

Gurmuu filatame tokko tokkoo wantootaa keessatti addaan hira.

Icon Ungroup

Garbaasi

Gurmuu Galchi

Gurmuu filatamee akka tokkoon tokkoo wantoota gulaaluu dandeessutti bana. Yoo gurmuun filatame gurmuu man'aaye qabate, ajaja kana gareewwan xixiqqoo irratti irra debi'uu ni dandeessa.

Icon Enter Group

Tuutee Galchi

Gurmuu Keessaa Bahi

Tokkoon Tokkoo wantoota gurmuu keessaa yeroo dheeraaf akka hin gulaalle gurmuu dhiisa.

Icon Exit Group

Tuutee Bahi

Hiriirsuu

Hiriira Wantoota filamee fooyyessa.

Sajoo

Hiriirsuu

Tarsaa Agarsiisi

Specifies whether to display the grid.

Sajoo

Tarsaa Mul'isi

Tarsaa gara Ariitii

Wantawwan isa ati tuqaalee tarsaa qofaa gidduu ittiin siqsuu dandeessuu ifteessa.

Sajoo

Tarsuuf ari'i

Yammuu Sochii Qajeelcha

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Helplines While Moving

Please support us!