Naanna'insa Unkaa Irraa

Kabalii Naanna'insa Unkaa sajoowwan akka gabatee kuusdeetaa ykn mulannoo deetaa too'atu of keessaa qaba. Kabalichii galmee isa dirreewwan of keessaa qabu isa kuusdeetaatti walqabatee jalatti mul'ata.

Kabalii Naanna'insa Unkaa galmeewwan keessa siquuf akkasuumas galmeewwan saaguu fi haquuf itti fayyadamuu nidandeessa. Yoo deetaan unka keessatti olkaa'amee, jijjiiramichi gara kuusdeetaatti darba. Kabalii Naanna'insa Unkaa akkasuumas fo'aa, gingilchaa, fi galmeewwan deetaatiif dalagawwan barbaachaa of keessaa qaba.

tip

Sajoo kabala Naanna'insaa, kabala Naanna'insaa Too'annaa Caalaa irraa unkatti ida'uuf fayyadamuu nidandeessa.


note

The Navigation bar is only visible for forms connected to a database. In the Design view of a form, the Navigation bar is not available. See also Table Data bar.


Dalagawwan fooyinsa fi gingilchuutiin mul'annoo deetaa too'achuu nidandeessa. Gabateewwanii xabboo hin jijjiiraman.

Ajajii fooyi ammaa ykn gingilchaan galmee ammaa waliin olkaa'amu. Yoo gingilchaan qindaa'ee, sajoo Gingilchaa Fayyadami kabala Naanna'insaa irraa kakaa'aadha. Amalawwanii fooyinsa fi gingilchaa galmee keessaa, akkasuuma qaaqa Amalawwan Unkaa keessatti qindaa'uu nidandaa'a. (Amalawwan Unkaa - Deetaa - Amalawwan Fooyi fi Gingilchaa filadhu).

note

Himii SQL yoo unkaaf bu'ura tahe (Amalawwan Unkaa - caancala Deetaa - Madda Deetaa ilaali), kana booda dalagawwanii gingilchaa fi fooyii kan mul'atan yammuu himii SQL gabatee tokko qofaaf yammuu wabii tahu qofaaf, yammuu haalata SQL dhalootaa keessatti hinbarreefamne qofa.


Kuusaa Barbaadi

Searches database tables and forms. In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

Kuusaa Barbaadi

Kuusaa Ofdanda'aa

Lakkoofsa kuusaa ammaa mul'isa. Gara kuusaa walitti dhufootti deemuuf lakkoofsa tokko galchi.

Kuusaa Jalqaba

Icon First Record

Gara galmee isa jalqabaatti sigeessa.

Galmee Duraani

Icon Previous Record

Gara galmee isa duraaniitti sigeessa.

Galmee Ittaanu

Icon Next Record

Gara galmee isa ittaanuutti sigeessa.

Galmee Xumuraa

Icon Last Record

Gara galmee isa xumuraatti sigeessa.

Galmee Haaraa

Icon New Record

Kuusaa haaraa tokko uuma.

Galmee Olkaa'i

Icon

Galfataa deetaa haaraa tokko olkaa'a. Jijjiiramichii kuusdeetaa keessatti galmeefameera.

Gaabbi: Galfata Deetaa

Icon Undo Data Entry

Galfata deetaa tokkoof baabbi sihayyama.

Kuusaa Haqi

Icon Delete Record

Galmee tokko haqa. Gafatichii haquun dura mirakaneefachuu barbaadda.

Haaromsi

Deetaa mul'ataa haaromsa. Qeeyyaa fayyadamoo hedduu, deetaa ammee jiaachuu isaa mirkaneessu haaromsa.

Icon Refresh

Haaromsi

Refresh Control

Icon Refresh Control

Refresh current control

Fooyi

Ulaagaalee fooyinsa deetaa mul'isu ifteessa.

Sort Order Icon

Tartiba Fo'i

Olee Fooyi

Text fields are sorted alphabetically, numerical fields are sorted by number.

Icon Sort Ascending

Olee Fooyi

Gadee Fooyi

Text fields are sorted alphabetically, number fields are sorted by number.

Icon Sort Descending

Gadee Fooyi

Ofgingilchaa

Kuusaalee gingilchaa, qabeentaa dirree deetaa ammee irratti bu'ureeffate.

Icon AutoFilter

Ofumagingilchi

Gingilchaa fayyadami

Gabatee mul'annoo gingilchamee fi hin gingilchamne gidduu jiru jijjiira.

Icon Form Filter

Gingilchaa fayyadami

Gingilchaawwan unkaa irratti hundaa'e

Kaadimni kuusaa deetaa, deetaa mul'ataa ulaagaalee ibsamee gingichuuf kaasa.

Icon Form Filter

Gingilchaawwan unkaa irratti hundaa'e

Reset Filter/Sorting

Qindoomina gingilcha dhaamsa akkasumas kuusaawwan mara gabatee ammee keessaa mul'isa.

Icon

Reset Filter/Sorting

Madda deetaa akka gabatee

Activates an additional table view when in the form view. When the Data source as table function is activated, you see the table in an area above the form.

Icon

Madda deetaa akka gabatee

Please support us!