Takkaan Dhanguu galmee gaabbuu

Dhangiiwwan hundaa kan akkaataalee tiin hin hojjetamne ejjatoo muraasaan gaabbuu ni dandeessa.

Takkaan fi Akkaataan Dhangeessuu

A style is a set of formatting attributes, grouped and identified by a name (the style name). When you apply a style to an object, the object is formatted with the set of attributes of the style. Several objects of same nature can have the same style. As consequence, when you change the set of formatting attributes of the style, all objects associated with the style also change their formatting attributes accordingly. Use styles to uniformly format a large set of paragraphs, cells, and objects and better manage the formatting of documents.

When you do not use styles, and apply formatting attributes to parts of text directly, this is called Direct formatting (also called manual formatting). The formatting is applied only to the selected area of the document. If the document has several paragraphs, frames, or any other object, you apply direct formatting on each object. Direct formatting is available with the Format menu and with the Formatting toolbar.

A direct formatting attribute applied on a object overrides the corresponding attribute of the style applied to the object.

Galmee barreessaa LibreOffice keessaa takkaan dhanguu hunda haquu

  1. Press +A to select the whole text.

  2. Dhangii - Dhangii Durtii fili.

Wardii Calc LibreOffice keessaa takkaan dhanguu hunda haquu

  1. Wardiilee hunda filachuuf, furtuu Shift utuu dhiibaa jirtuu caancala wardii isa jalqabaa fi sanaan booda isa dhumaa cuqaasi.

  2. Press +A to select the whole text.

  3. Dhangii - Dhangii Durtii fili.

Dhiheessa LibreOffice keessaa takkaan dhanguu hunda haquu

  1. Toorii mul'annoo banuuf, caancala Outline cuqaasi.

  2. Press +A to select the whole text.

  3. Dhangii - Dhangii Durtii fili.

Please support us!