Halluu Barruu Jijjiiruu

Click the arrow next to the Font Color icon to activate a toolbar from which you can choose from a range of colors.

Icon Font Color

Halluu Bocquu

Icon Fill Style

Kan kanaan gadii barreessaa LibreOffice qofaaf fayyada: Utuu barruu hin filatiin sajoo cuqaasa gabaabaan yoo cuqaaste, akeektuun hantuutee mul'annoo jijjiiree akka fakkaastuu can tti agarsiifama. Naannoo barruu irra harkisuuf malattoo fakkastuu can kana furtuu hantuutee dhiibame waliin fayyadami. Naannoon barruu kuni halluu filatame qabata. Dalagaan kuni hanga sajoon dhiibamutti, ykn amma ati utuu hin harkisiin cuqaastutti ykn hanga ati furtuu Esc dhiibdutti ka'aa ta'a.

Kan kanaan gadii mojuuloota hundaa (LibreOffice Barreessaa, Calc, Fakkasaa, Toleessaa): Barruu halluu biraa akka qabatu barbaadu fili, sanaa booda kamshaa irraa halluu barbaadu cuqaasi.

Please support us!