Makinsa Fooyya`oota

note

Faankishiniin durargii LibreOffice keessatti galmeewwan barruu fi galmeewwan wardiif argama.


Yeroo galmeen nama tokkoo oliin gulaalamu, galagalcha gulaalame xabbootti makuun ni danda`ama. Kan barbaadamu galmeewwan adda ta`an qofaa fi jijjiirraa kuusaa keessatti kan hin dhuunfamne - barruun xabboo biraan hundi isaaniiyyuu diqama walfakkaachuu qabu.

  1. Galmee xabboo galagalchoota hunda itti makuu barbaade bani.

  2. Choose Edit - Track Changes - Merge Document. A file selection dialog appears.

  3. Qaaqa irraa galmee galagalchaa fili. Yoo jijjiirraan tarreeffamaan galmee xabboorratti hin taane ta`e, garagalchi xabbootti ni makama.

    Galmee xabboo irratti jijjiirraan yoo hojjetame, dogoggorri qaaqa makinsi milkaa`uu dhiisuu isaa beeksisu ni mul`adhata.

  4. Galmeewwan erga maktee booda kuusaa jijjiirraa garagalcha galmee xabboo keessaa jiru irraa ni ilaalta.

Please support us!