Kuusuu fi agarsiisuu Jijjiirraa

note

Faankishiniin durargii LibreOffice keessatti galmeewwan barruu fi galmeewwan wardiif argama.


Yeroo barreessitootni hedduun barruu ykn wardii walfakkaaturratti hojjetan, faankishiniin Kuusaawwanii keeddebuudhaan namoota jijjiirraa adda addaa uuman agarsiisi. Gulaali galmee xumuraa irratti, tokko tokkoo jijjiirraa ilaaluu fi fudhatamuu fi gatamuu isaa murteessuun danda`ama.

Fakkeenyaaf: gabaasa haaraa kee gulaaluu fi deebisuu dandeessa. Garuu gabaasni dirqama osoo hin maxxansamiin dura hayyuu gulaalaa fi dubbisaa akeekkoon dubbisamuu qaba, akkasumas lamaan isaaniyyuu jijjiirraa isaanii dabalu. Hayyuun gulaalaa keewwata tokkoo booda "mirkana" barreessuudhaan waamaraan kan biraatti darba. Dubbisaan akeekkoo qubeeffannoo galmee kee sirreessa.

Galmee gulaalame duubatti deebi`a, achii yaada keeddeebistoota lamaanii fudhachuu ykn tuffachuu dandeessa.

Let's say you also emailed a copy of the report to a good friend and colleague who has done research on a similar topic in the past. You asked for a few suggestions, and the document is now returned by email with your colleague's suggestions.

Akka wajjee hojii kee fi taliigaa hundaa kubbaaniiyaa keessaa LibreOffice waliin hojjetu, bu`aa duubatti argate irraa galmee xumuraa fooyya'aa fiduu dandeessa.

Please support us!