Gurraacha fi Adiitiin Maxxansuu

Barruu fi saxaatoo gurraachaa fi adiitiin maxxansuu

 1. Choose File - Print. The General tab page of the dialog opens.

 2. Amaloota irratti cuqaasi. Kuni qaaqa amalootaa maxxansaakeef bana.

 3. Gurraachaa fi adiitiin maxxansuuf dirqalaa filadhu. Odeeffannoo dabalataaf, hujeeka fayyadamaa kan maxxansaakee dubbisi.

 4. Confirm the Properties dialog and click Print.

  Galmeen ammee gurraachaa fi adiitiin maxansama.

Impress LibreOffice fi Draw LibreOffice gurraachaa fi adiitiin maxxansuu.

 1. Choose - LibreOffice Impress or - LibreOffice Draw, as appropriate.

 2. Sanaa booda Maxxansi.

 3. Qulqullina, jalaa Saxxiillaa ykn Gurraachaa fi Adii filadhuuti Tole fili.

  Yommuu dirqaleewwan kana keessaa filatame, dhiheessonni hundi ykn fakkasonni haalluun ala maxxanfamu. Hojii maxxansaa Ammee tiif gurraachaan qofa yoo maxxansuu barbaade, dsirqalee Faayilii - Maxxansuu - Dirqaaalee keessaa filadhu.

  Saxxiillaa haallota hunda gara sadarkaa olaantoo 256 gurraachaa irraa adiitti jijjiira. Barruu hundi gurrraachaan maxxanfanmu. Duubeen Format - Page - Backgroundtiin qindaa'e hin maxxanfamu.

  Gurraachaa fi adii haallota hunda gara gatiiwwan lameen gurraachaa fi adii tti jijjiira. Handaaronni naannoo wantoota hundi gurraacha maxxansu. Barrun hundi gurraachaan maxxanfamu. Duubbeen Dhangii - Fuula - Duubbee dhaan qindaa'e hin maxxanfamu.

Guraachaa fi adii keessatti barruu qofa maxxansuu

Writerii LibreOffice keessatti barruu halluu dhanga'e maxxansuuf gurraachaa fi adii keessatti filachuu dandeessa. Kana galmeewwan barruu tarreefaman hundi maxxanfamuuf, ykn adeemsa maxxansa ammee qofaaf ifteessuu dandeessa.

Galmeewwan barruu hunda barruu gurraachaa fi adiitiin maxxansuu

 1. Choose - LibreOffice Writer or - LibreOffice Writer/Web.

 2. Sanaa booda Maxxansi.

 3. Qabeentoota, jalatti, Gurraacha Maxansi malkateessiti, Tole cuqaasi.

  Galmeewwan barruu ykn Galmeewwan HTML hundi barruu gurraachaan maxxansamu.

Galmeewwan barruu ammee barruu gurraachaa fi adiitiin maxxansuu

 1. Choose File - Print. Then click the LibreOffice Writer tab.

 2. Choose Print text in black and click Print.

Qaaqawwan Maxxansaa

dialog

Please support us!