Naanna'aa ilaalcha gubbaa galmee

All contents of the Navigator window are referred to here as "categories," whether headings, sheets, tables, frames, graphics, OLE objects, sections, hyperlinks, references, indexes, comments, or drawing objects.

The Navigator displays types of objects contained in a document. If a plus sign appears next to a category, this indicates that at least one object of this kind exists. If you rest the mouse pointer on the category name, the number of objects is displayed in an extended tip.

Mallattoo idaatii irratti cuqaasiiti akaakuu bani. Galiinsa akaakuu tokko keessaa mul'isuuf qofa yoo barbaadde, akaakuu barbaaddu filadhuuti sajoo Mul'annoo Qabiyyee cuqaasi. Hanga sajoo deebistee cuqaastutti, wantoota akaakuu kanaa qofatu agarsiifama.

Naanna'aa handaara galmee abbaa barbaaddetti hidhuu ykn immoo gara foddaa duwwaatti deebisuu ni dandeessa (Iddoo fajajaa irratti lama cuqaasi). Yeeroo foddaa duwwaa ta'e hammamtaa Naana'aa jijjiiruu ni dandeessa.

Naanna'insa Ariitiin Waantoota bira Qaqqabuuf

Galmee LibreOffice Keessaa Harkisanii Kaa'uu

Please support us!