Waliin madaallii Maayikroosooftii Ofiis fi WantootaLibreOffice

Gabateewwan armaan gadii amaloota Maayikroosooftii Ofiis XP fi qixxooyyee LibreOffice isaanii tarreessu.

Maayikroosooft Ofiis XP

LibreOffice

BocaUfmaa

Bocniwaantoota galmaayaa faayataa
kamshaaFakkaasa (baafata Ilaali - Kamshaalee - Fakkaasa) irra dha

Akaataa Qubee Jijjiiri

Case/Characters

Cuqaasi fi Akaakuu

Dhawwaaqsituu Kallattii

Waliin madaaluu fi Makuu

Waliin madaali

Galmee Barruyyaa

Naanna'aa

Too’annoo Formulaa

Qorataa Yakkii

Sararootaa fi Xumura Fuula

Yaa'insa Barruu

Qindaa'ina fuula

Format - Page Style

Waraqaadiriiroof ittidabalitii Muldhii - Durargii Citaa Fuulaa ilaali.

Jijqeeqata

Track Changes - Show

Deetaa Haaromsi (ekseelii keessa)

Hammanga Haaromsi

Akka barreesiteen Bakka Buusuu barruu

Ofiin Sirreessaa

Mul`isi/Dhoksi

Arfiilee Maxxansalaa, Keewwatoota Dhoksi

Qubeeffannoo fi Seerluga

Spelling

Jijjiirraa faanaa

Jijjiirraa - Kuusaa

Gataa'insa

Gataa`ummaa

Kitaaba hojii

Wardii

Wardii hojii

Wardii

Barrojiiwwan yagutoo

Walgargaarsa


Please support us!