Ajajoota WaliigalaaLibreOfficetiif

Galmilee fi Qajoojilee banuu fi olkaa'uu

Ejjatoowwan Tokkoffaa

Maykiroosoftii Ofiisii fi LibreOffice fayyadamuu

Beekuma URL ofumaan dhaamsuu

Mataduree Galmee Jijjiiruu

Galmeewwan Ofumaan Ol kaa'uu

Galmeewwan Banuu

Opening and saving files on remote servers

Galeeloo Hojii Kee Jijjiiruu

Galmeewwan Ol kaa'uu

Document Classification

Gamtoomina

Galmeewwan Dhangiiwwan birootiin Ol kaa'uu

Galmeewwan dhangiiwwan birootiin ol kaa'aman banuu

Amaloota Faayilii Mul'isuu

Geessitoota Sadhaatawaa fi Haqaa

Protecting Contents in LibreOffice

Asxaalee fi kaardota bunaqaa uumuu fi maxxansuu

Teessoo Asxaalee Maxxansuu

Faddaalee, Baafata, fi Saajoo fayyadamuu

Baafatoota Halqara Fayyadamuu

Qajeelfama babal'ate banaa fi dhaamaa tti jijijjiiruu

Beekuma URL ofumaan dhaamsuu

mul'suu, fooddaa hidhuu fi dhoksuu

Kamshaawwanitti qabduu Ida'uu

Using Toolbars

Naanna'insa Ariitiin Waantoota bira Qaqqabuuf

Naanna'aa ilaalcha gubbaa galmee

Gaheenya

Gaheenya LibreOffice

Qaxxaamuroota (LibreOffice Gaheenya)

Harkisuu fi kaayuu ykn ajajoota baafataan deetaa garagalchuu

Galmee LibreOffice Keessaa Harkisanii Kaa'uu

Mul'annoo Madda Deetaatiin Harkisii Kaa'i

Kuusaa faayaa Irraa Wantoota Saaguu

Kuusaa faayaa Irraa Saxaatoo Garagalchuu

Adding Graphics to the Gallery

Saxaatoo Galmeewwan Gidduu Garagalchuu

Miseensota Fakkasaa Garakeessa Galmeewwan Birootti Garagalchuu

Naannoowwan Wardii gara Galmeewwan Barruutti Garagalchuu

Wardiiwwan Irraa Deetaa Saaguu

Deetaa Galmeewwan Barruu Irraa Saaguu

Arfiiwwan Addaa Saaguu

Maddawwan Deetaa

Working with databases in LibreOffice

Table Wizard

Query Wizard

Unkaalee Masaka

Masaka Gabaasaa

Ilaalcha Gubbaa Kuusdeetaa

Yaadannoo Teessoo Galmeessuu

Bu'ura keessaa Deetaa Alaaguu fi Alerguu

Deetaa Dhangii Barruu tiin Alaaguu fi Alerguu

Ajajoota SQL Hojjoomuu

Gabateewwanii fi Galmeewwan Unkaa Barbaaduu

Gingilchaa Unkaatiin Barbaaduu

Saxaxa Gabatee

Qabduu Ajajaa Galmeetti Ida'uu

Gabaasota Kuusdeetaa Fayyadamuu fi Gulaaluu

Jijjiirraa Kuusuu (Revision Marking)

Kuusuu fi agarsiisuu Jijjiirraa

Jijjiirraa fudhuu ykn Gatuu

Fooyya`oota Galmee Walmadaalsisuu

Makinsa Fooyya`oota

Kuusuu Jijjiirraa

Protecting Changes

Taliigaa Fooyya`aa

Qindeessuu fi Fooyyessuu LibreOffice

QindeessuuLibreOffice

Kamshaawwanitti qabduu Ida'uu

Faaksii gochuuf LibreOffice Qindeessuu fi Faaksiiwwan erguu

Hammamtaa Sajoo Jijjiiruu

Safartuuwwan Filuu

Creating and Changing Default and Custom Templates

Halluu Barruu Jijjiiruu

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Taattoolee

Taattoowwan saagu

Matadureewwan Taattoo Gulaaluu

siiqqota taattoo gulaaluu

Makalluu Kabala Taattootti Ida'i

Waayoota Taattoo Gulaaluu

Walmakee

Waliigala Jogummee

Intarneetii Jogummee

Afaanota Teessuma Barruu Xaxamoo Fayyadaman

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Gareewwaniin Hojjechuu

Deetaa xinnaateen saffisaan maxxansuu

Gargaarsaaf Heerata Naanna'insaa Agarsiisuu

Qajeelfama babal'ate banaa fi dhaamaa tti jijijjiiruu

Galmeewwan Dhangiiwwan birootiin Ol kaa'uu

Galmeewwan dhangiiwwan birootiin ol kaa'aman banuu

Sending Documents as Email

Qabeentoota dhangiiwwan addaan maxxansuu

Dhangeessa Dhangii Burushiidibduudhaan Galagalchuu

Hojbocquu Faayata Barruu Saxaatoof

Protecting Contents in LibreOffice

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Geessitoota Gulaaluu

Geessitoota Saaguu

Wantoota Saxaatoo Gulaaluu

Galmee Afaanii Filuu

Keewwatoota Kophaaf rasaasaalee fi Lakkaawwii dhaamsuu

Fuula irraa Naannoo Maxansaamuu Danda'an Keessaa isa Olaantoo Filuu

Gurraacha fi Adiitiin Maxxansuu

Karaa Xiyyoolee Uumuu

Hotspootii cuqaasamuu danda'an Fakkaattileetti Ida'uu

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Fooyya'oota fi Ijaari Lakkoofsaa

Recording a Macro

Ramadi Barruu LibreOffice keessaa

Crash Report Tool

Qaamolee UNO haaraa gamteessuu

Waa'ee Mallattoowwan Lakqurxaawaa

Please support us!