Akkaataalee Sarara Hiikuu

 1. Sarara fakkasa wantaa galmee keessaa fili.

 2. Dhangii - Sarara filaduutii Caancala Akaakuuwwan Sarara cuqaasi.

 3. Sarara filannoo barbaade ifteessi.

  Sajoo Yaaddannoo

  Sarara dheerinaa akka dhibbeentaa sarara bal`inaatti ifteessuuf, Bal'ina sararatti taasisi fili.


 4. Dabali cuqaasi.

 5. Akkaataa sararaf maqaa saagi itti aansuun TOLE cuqaasi.

  Sajoo Yaaddannoo

  Akkaataa sarara tarree mammiloo akkaataa sarara olkaa`uuf, sajoo Akkaataalee Sarara Olkaa`i cuqaasi.


 6. Qaaqa cufuuf TOLE cuqaasi.

Please support us!