Qabduu Ajajaa Galmeetti Ida'uu

Kamshaa to'annoowwan unkaa fi to'annoowwan biroo fayyadamuun sanduuqota filannoo, qabduu, gabateewwan kuusaawwan deetaa agarsiisan galmeetti ida'uu ni dandeessa.

Qabduu Galmeetti Ida'uu

 1. Mul'annoo - Kamshaawwan - To'annoowwan Unkaa fili.

 2. Push Button Icon

  Kamshaa To'annoowwan Unkaa irraa, sajoo Qabduu Dhiibaa cuqaasi .

  Akeektuun hantuutee gara rifeensa-qaxxaamuraatti jijjiirama.

 3. Galmee keessaa, qabduu fakkaasuuf harkisi .

 4. Right-click the button and choose Control Properties.

 5. Amaloota qabduu ifteessi.

 6. Moggaasa qabduu jijjiiruuf, caancalaa Waliigala cuqaasiiti, barrucha sanduuqa Moggaasa keessaa gulaali.

 7. Maaykiroo qabduutti qabsiisuuf, caancala Mudatoota cuqaasiitii qabduu cinaa gocha qabduu kan akka maayikiroo figsisuuf barbaaddu ... cuqaasi. Qaaqa Assign Macro keessaa maayikiroo isa fayyadamtuu barbaaddu teessisiiti, achii TOLE cuqaasi.

 8. Qaaqa Amaloota cufi.

 9. (Dirqala) Amaloota unkaa kan itti qabduun ramadamu ifteessi

 10. Right-click the button and choose Form Properties.

 11. Qaaqni Amaloota Unkaa ni banama.

 12. Unkichaaf amaloota ifteessiiti qaaqicha cufi.

Please support us!