Hojbocquu Faayata Barruu Saxaatoof

You can use Fontwork to create graphical text art objects.

Wanta Hojbocquu uumuu

 1. Yommuu fakkasaa kamshaa arguu beette yookan hojbocquu, kamshaa dandeessisuuf Mul'annoo - Kamshaawwanii fili.

 2. Fakkaasaa irratti kamshaa yookan Hojbocquu kamshaa irratti, sajoo Hojbocquu Kuusa Fayaa cuqaaasi. Sajoo

 3. Qaaqa Kuusaa faayaa Hojbocquu keessaa, akkaataa Hojbocquu filiitii TOLE cuqaasi.

  The Fontwork object is inserted into your document. Fontwork objects are Custom Shapes. Using the 3D Settings toolbar, you can switch the view at any time from 2D to 3D and back.

 4. Haalata gulaaluu barruu galchuuf wanticha lama cuqaasi.

 5. Barruu Hojbocquu durtii barruu dhuunfaa keetiin bakka buusi.

 6. Haalata gulaaluu barruu keessaa bahuuf Esc dhiibi.

Wanta Hojbocquu gulaaluu

 1. Click the Fontwork object. If the Fontwork object is inserted in the background, hold down the key while you click.

  Kamshaan Hojbocquu ni agarsiifama. Yoo kamshaa Hojbocquu ilaaluu dadhabde, Mul'annoo - Kamshaawwan - Hojbocquu fili.

 2. Sajoo kamshaa Hojbocquu keessaa cuqaasi.

  Sajoowwan armaan gadii ni jiru:

Amaloowwan Hojbocquu irra caalaan gulaaluu

 1. Click the Fontwork object. If the Fontwork object is inserted in the background, hold down the key while you click.

 2. Kamshaa Amaloota Wanta Fakkasaa irraa amaloota filadhu.Yabbina sararaa, halluu sararaa, halluu guuti, akkaataa guuti, fi kanaaf kana kanfakkatuu jijjiiruu ni dandeessa.

Please support us!