Using Toolbars

Toolbars in LibreOffice can be either docked as part of the main window, or floating as a separate window. By default, the visible toolbars and the ones you open with View – Toolbars are docked, and their positions are locked.

Some toolbar icons, for example the Font Color icon, can open another toolbar. Click the arrow next to the icon to open a toolbar containing further icons.

You now have a choice: either click the icon that you want to activate, or seize the toolbar by its title bar and drag it while holding down the mouse button.

Halqara Kamshaawwanii

Kamshaawwan muraasni halqara irratti hirkachuun ofumaa banamu. Fakkeenyaaf, yommuu keessa gabatee galmee barruu keessaa cuqaastu, kamshaan gabatee ni banama. Yommuu keessa keewwata lakkoofsamee cuqaastu kamshaan Rasaasaalee fi Lakkaawwii ni banama.

warning

Toolbars are hidden by default when the Notebook bar is active.


Kamshaa Yeroodhaaf Cufuu

Click the icon in the toolbar's title bar, or choose Close Toolbar from the context menu. The toolbar will be shown automatically again when the context becomes active again.

Kamshaa Turaalessaan Cufuu

While the toolbar is visible, choose View – Toolbars and click the name of the toolbar to remove the check mark.

To Show a Closed Toolbar

To Unlock a Docked Toolbar

Right-click the toolbar and choose Lock Toolbar Position from the context menu so that it is unchecked. A small vertical handle appears at the start of an unlocked toolbar, which you can use to move the toolbar.

To Lock a Docked Toolbar

You can lock the position of a toolbar by choosing Lock Toolbar Position again from the context menu, so that it is checked.

To Make a Toolbar a Floating Toolbar

Click the toolbar handle and drag the toolbar into the document.

To Reattach a Floating Toolbar

note

Kamshaawwanii fi foddaawwan harkisanii kaa'uudhaan hidhuun qindaa'inoota taaligaa foddaa sirnaakee irratti hirkatu. Yommuu foddaa siiqsitu qabiyyeewwan foddaa guutummaatti agarsiisuuf sirnaakee dandeessisuu qabda, goodayyaa aloo qofa agarsiisuurra.


Please support us!