Kuusaa faayaa Irraa Saxaatoo Garagalchuu

Yoo saxaatoo Kuusaa faayaa irraa garakeessa barruu, wardii yookiin galmee dhiheessaatti harkifte, saxaatoon achitti saagama.

Yoo saxaatoo wanta fakkaasaa irra sududaan gad lakkifte, kan armaan gadii hubadhu:

Please support us!