Galmeewwan Banuu

Galmee jiraataa banuu

Kan armaan gadii keessaa tokko hojjedhu:

Faayilii banuu barbaaddu filiitii Banii cuqaasi.

Faayiloota Agarsiisuuf Daangessi

To restrict the display of files in the Open dialog to a certain type select the corresponding File type from the list. Select All Files to display all files.

Qubannoo Qaree

Walumaagalatti, galmeewwan hundi bakka jalqaba galmichaatti qareetiin banamu.

One exception appears when the author of a Writer text document saves and reopens a document: The cursor will be at the same position where it has been when the document was saved. This only works when the name of the author was entered in - LibreOffice - User Data.

Press Shift+F5 to set the cursor to the last saved position.

Galmee Duuwwaa Bani

Kabala walta'inaa irraa sajoo Haaraa cuqaasi yookiin Faayilii - Haaraa fili. Kuni galmee gosa galmicha ifta'ee bana.

Yoo xiyya sajoo Haaraa ti aanee jiru cuqaaste, baafatni xiqqaan kan keessaatti gosa galmee kan biroo filachuu dandeessu ni banama.

Please support us!