Ilaalcha Gubbaa Kuusdeetaa

Working with databases in LibreOffice

Mul'annoo Madda Deetaa

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

Gara bitaarraa Aloolaa madda deetaa arguu ni dandeessa. Yoo gabatee yookiin gaafataa achii filatte, qabiyyeewwan gabatee yookiin gaafata kanaa gara mirgaarraa argita. Madanni gubbaa Kabala Deetaa Gabatee dha.

Maddawwan Deetaa

Yaadannoo teessoo akka madda deetaatti

Qabiyyeewwan madda deetaa ilaaluu

Kabala baafataa faayilii kuusdeetaa

Unkootaa fi Gabaasota

Create new form document, edit form controls, Form Wizard

Deetaa versus unka gulaaluu galchi

Masaka Gabaasaa

Gabaasota Kuusdeetaa Fayyadamuu fi Gulaaluu

Gaafattoota

Create new query or table view, edit query structure

Masaka Gaafataa

Kuusaawwan galchi,gulaali fi garagalchi

Gabateewwan

Create new table, edit table structure, index, relations

Masaka Gabatee

Kuusaawwan galchi,gulaali fi garagalchi

Please support us!