Gingilchaa Unkaatiin Barbaaduu

 1. Galmee unkaa kan dirreewwan kuusdeetaa qabate bani.

  As an example, open an empty text document and press + Shift + F4 keys. Open the bibliography database table biblio in the data source view. While pressing Shift+, drag a few column headers into the document so that the form fields are created.

 2. On the Form Controls toolbar, click the Design Mode On/Off icon to turn off the design mode.

  Icon Design Mode

  Design Mode On/Off

 3. On the Form Navigation toolbar, click the Form-Based Filters icon. The current document is displayed with its form controls as an empty edit mask. The Form Filter toolbar appears.

  Icon Form Navigator

  Form Navigator

 4. Haalota gingilchaa garakeessa dirreewwan hedduu yookiin tokkootti galchi. Hubadhu: Yoo garakeessa dirreewwan hedduutti haalota gingilchaa galchite, haalotni galan hundi walsimuu qabu (Buuliyaanii AND).

More information about wildcards and operators can be found in Query Design.

Yoo sajoo Gingilchaawwan Unka- Hundaa'e Fayyadami kamshaa Gingilchaa Unkaa irraa cuqaaste, gingilchaan hojiirra ni oola. Kamshaa Naannessaa Unkaa ni ilaaltee karaa kuusaawwan argamanii iyyaafachuu ni dandeessa.

Yoo qabduuClose kamshaa Form Filter irraatti cuqaaste, unkichi gingilchaa malee agarsiifama.

Click the Apply Filter icon on the Form Navigation toolbar to change to the filtered view.

Icon Apply Filter

Apply Filter

The filter that has been set can be removed by clicking Reset Filter/Sort icon.

Icon Reset Filter/Sort

Reset Filter/Sort

Please support us!