Ajajoota SQL Hojjoomuu

Garagaarsa ajajoota SQL tiin kuusdeetaa sududaan to'achuu ni dandeessa, fi gabateewwanii fi gaafattootas uumuu fi gulaaluu ni dandeessa.

Sajoo Yaaddannoo

Ajajaalee SQL hundaa gosootni kuusdeetaa hundi hin deeggaran. Yoo barbaachisaa tahe, ajajootni SQL isaan kam sirna kuusdeetaa keetiin akka deeggaraman barbaadi.


Hima SQL sududaan hojjoomuu.

  1. Faayilii kuusdeetaa banuufFaayilii - Bani fili.

  2. Meeshaalee - SQL fili.

  3. Sajoo Mul'annoo SQL keessatti Gaafata Uumi cuqaasi Sajoo yookiin

    Gaafata jiraataa tarreecha keessaa filiitii sajooGulaali cuqaasi Sajoo.

  4. Foddaa Gaafata keessaa, Mul'annoo - Mul'annoo Saxaxaa Kaasuu/Dhaamsuu Jijijjiiri fili. Ajaja SQL gulaali.

  5. Sajoo Fiigi cuqaasi Sajoo. Firiin gaafatichaa foddicha gubbaa keessatti agarsiifama.

  6. Sajoo Olkaa'i yookiin Akka Olkaa'i cuqaasi Sajoo gaafaticha olkaa'uuf.

Please support us!