Afaanota Teessuma Barruu Xaxamoo Fayyadaman

Amma, LibreOffice iin Hindii, AfaanThai, Ibraayisxii, fi Arabiffa afaanota CTL deeggara.

Yoo yaa'insa barruu mirga irraa gara bitaatti filatte, barruun idaatii lixaa ammayyuu bita irraa gara mirgaatti fiiga. Qareechi furtuulee xiyyaatti deebiisa, akkaataa kanaan Xiyyi Mirgaa "gara dhuma barruuchaatti" fi Xiyyi Bitaa " gara jalqaba barruchaatti" socho'u.

You can change the text writing direction directly by pressing one of the following key combinations:

Fuulota sarjaa hedduu keessatti, kutaaleen yookiin goodayyootni kanneen barruutiin dhangeessamani mirgarraa gara bitaatti yaa'u, sarjichi jalqabaa sarjaa mirgaa fi sarjichi dhumaa sarjaa bitaati.

Barreessaa LibreOffice keessatti barruun Afaan Thai keessatti dhangeessame amaloota armaan gadii qaba:

- Language Settings - Languages

- Language Settings - Complex Text Layout

Please support us!