Miseensota Fakkasaa Garakeessa Galmeewwan Birootti Garagalchuu

LibreOffice keessaa miseensota fakkasa barruu, wardiiwwan fi galmeewwan dhiyeessaa gidduu garagalchuun ni danda'ama.

  1. Wanta yookiin wantoota fakkasichaa fili.

  2. Wanticha fakkaasa gara gabatee muraatti garagalchi, fakkeenyaaf, +C fayyadamuudhaan.

  3. Gara galmicha birootti jijjiiriitii qaree bakka wanti fakkasa saagamuuf qophaa'e kaa'i.

  4. Wanticha fakkasa saagi, fakkeenyaaf, +V fayyadamuudhaan.

Garakeessa galmee barruutti saaguu

An inserted drawing object is anchored to the current paragraph. You can change the anchor by selecting the object and clicking the Change Anchor icon on the OLE Object toolbar or the Frame toolbar. This opens a popup menu where you can select the anchor type.

Garakeessa wardii saaguu.

Wanti fakkasaa saagame man'eecha ammaatti korkoddaa'a. Korkoddii man'ee fi fuula gidduu jiru wanticha filachuunii fi Korkoddii Jijjiiri sajoo Sajoocuqaasuun jijjiiruu ni dandeessa.

Please support us!