Gamtoomina

Barreessaa, Toleessaa, fi Fakkaasaa LibreOffice keessaa, Galmee kamiyyuu barreessuuf fayyadamaa tokko qofatu takkaatti banuu danda'a. Calc keessatti fayyadamtoonni hedduun wardii walfakkaatu yeroo walfakkaatutti barreessuuf banuu ni danda'u.

Gamtoomina Calc keessaa

In LibreOffice Calc, document sharing allows simultaneous write access for many users. Every user who wants to collaborate should enter a name on the - LibreOffice - User Data tab page.

warning

Yommuu hordoffiin jijjiirraa yookiin hirmaannaan galmee kakaasamu ajajoonni muraasni hin jiran (fajajamaniiru).Wardii haaraaf miseensota fajajaman fayyadamuu yookiin saagu hin dandeessu.


Wardii haaraa uumuu

Fayyadamaa A'n galmee wardii haaraa uume. Haalonnii armaan gadii hojiirra ooluu ni danda'u:

Ajajni Meeshaalee - Galmee Hirmaannaa galmee ammaaf haalaticha haalataa hirmaannaa hin godhamne irraa gara haalataa hirmaannaatti jijjiiruuf fayyaduu ni danda'a. Yoo galmee hirmaannaa haalataa hirmaannaa hin godhamneen fayyadamuu barbaadde, galmee hirmaannaa maqaa yookiin xurree biroo fayyadamuun ol kaa'i. Kuni garagalcha wardiichaa isa kan hin hiramne uuma.

Wardii banuu

Fayyadamaa A'n galmee wardii bane. Haalonni armaan gadii hojiirra ooluu ni danda'u:

Galmee wardii hirmaannaa ol kaa'uu

Fayyadamaa A'n galmee hirmaannaa ol kaa'e. Haalonni armaan gadii hojiirra ooluu ni danda'u:

Yommuu fayyadamaan wardii hirmaannaa fiixa bahinsaan olkaa'u, ajaja olkaa'uu booda galmichi lamfe'amee, wardiichi jijjiiramoota hundaa dhiyoo fooyya'an kanneen fayyadamtoota hundaan ol kaa'aman agarsiisa. Yommuu fayyadamaa biroon qabiyyeewwan muraasa jijjiiru dhaamsi "jijjiiramtoonni alagaa ida'amaniiru" sana agarsiisa.

Gamtoomina Barreessaa, Toleessaa, fi Fakkaasaa keessaa

Muraalee hundaaf Barreessaa, Toleessaa, Fakkaasaa fi Calc tiif yommuu hirmaannaan galmee hin dandeessifamne tahe, saamsuun faayilii ni danda'ama. Saamsuun faayilii kuni yommuu galmeema walfakkaatu opireetingi siistemii adda addaa irraa gaheenya taasisnu illee ni jira:

Fayyadamaa A'n galmee bane. Haalotni armaan gadii hojiirra ooluu ni danda'u:

User access permissions and sharing documents

Some conditions must be met on operating systems with a user permission management.

warning

Write access also enables other users to (accidentally or deliberately) delete or change a file.


Please support us!