Makalluu Kabala Taattootti Ida'i

You can add texture to the bars in a graph or chart (instead of the default colors) via graphics:

  1. Taattoocha irratti lama cuqaasuun haalataa gulaallii galchi.

  2. Kabala kan walfaannee kabalaa gulaaluu barbaadde kamiyyuu irratti lama cuqaasi. Kaballi hundi walfaannee kanaa amma filatamaniiru.

    Yoo kabala tokko qofa gulaaluu barbaadde,kabala sana irratti ammas lama cuqaasi.

  3. Baafata halqaraa keessaa Amaloota Wantaa fili. Achii caancalaIddoofili.

  4. Click on Image. In the list box select an image as a texture for the currently selected bars. Click OK to accept the setting.

Please support us!