Mataduree Galmee Jijjiiruu

Galmee keef mataduree ifteessuu ni dandeessa. Deeggartoonni taliigaa faayilii muraasni matadureewwan maqoota faayilii galmeewwan keetti aanan agarsiisuu ni danda'u.

Akkaataa itti mataduree galmeecha ammee jijjiiran

  1. Choose File - Properties. This opens the Document Properties dialog.

  2. CaancalaIbsa filadhu.

  3. Mataduree haaraa sanduuqaa Mataduree keessaa barreessiitiiTOLEcuqaasi.

Please support us!