Qajeelfama babal'ate banaa fi dhaamaa tti jijijjiiruu

Qajeelfama babal'ate ibsi bal'aan faankishinii sajoo murtaa'ee kenna, sanduuqa barruu yookiin baafata ajajaa yommuu qaree kee maalima sana irratti dhaabdu.

Qajeelfama Babal'ate banaa fi dhaamaa tti jijijjiiruuf:

Qajeelfama babal'ate yeroodhaaf jijjiiruuf:

Please support us!