Gaheenya LibreOffice keessatti

Amalootni gaheenyaa armaan gadii kutaaLibreOfficeti:

note

Gargaarsi gaheenyaa meeshaalee gargaarsaa teeknooloojii waliin walquunnamuuf teeknoolojii Sun Microsystems Java irratti akka hundaa'u hubadhu. Kana jechuun eegalli sagantaa jalqabaa seekoondoota muraasaa fudhachuu danda'a, sababni isaas qeeyyaan Jaava yeroo ka'uumsaa akkaataa gaariitti jalqabamuu waan qabuuf.


Please support us!