Properties

Foddaan Amalootaa kan Ijaartuu Galmee yeroo mara amaloota mul'annoo Ijaartuu Galmee wanta ammee filame keessatti agarsiisa.

tip

Press Shift-F1 and point with the mouse at an input box to see a help text for this input box.


Yeroo jalqaba Ijaartuu Galmee irratti, foddaan amalootaa caancala fuula Deetaa galmee hundaaf agarsiisa.

Qabeentaa tarree keessaa gabatee filadhu, san booda Caancala dhiibi ykn ala saanduqa naqaa cuqaasuun saanduqa naqaa keessaa bahuu dandeessa.

The Add fields to report window is shown automatically when you have selected a table in the Contents box and leave that box. You can also click the Add Field icon on the toolbar, or choose View - Add Field.

Fuulli caancala Waliigala jedhu maqaa gabaasaa jijjiiruuf ni fayyada, fi kan biroo irraa naannawaa Irraantoo Fuulaa ykn Jalaantoo Fuulaa akka hin dandeenye gochuuf.

tip

To display the Data or General tab page for the whole report, choose Edit - Select All - Select Report.


Wanta tokkollee osoo hin filin Irraantoo ykn Jalaantoo fuulaa yoo cuqaaste, naannawaa sanaaf caancala fuulaa Waliigala jedhu ni agarta.

Amaloota argaa tokko tokkoof naannawaaf gulaaluu dandeessa.

If the Conditional Print Expression evaluates to TRUE, the selected object will be printed.

Wanta osoo hin filatin yoo naannawaa Baldhintaa cuqaaste, fuula caancala Waliigala naannawaa sanaaf ni agarta.

Amaloota tokko tokko haala gaariin qoonqessuu galmeewwan maxxansuu ifteessa.

Naannawaa Gadifageenyaa keessatti dirreeewwan deetaa tokko tokko galchi, naannawaa feeteetti dirree to'annaa galchi. Yoo dirree itti gala filatte, amaloota foddaa Amalootaa keessatti sirreessuu dandeessa.

Maxxaniitee dirreef, saanduqa naqa Maxxaniitee keessatti barruu argame jijjiiruu dandeessa.

Fakkaatiif, faayiliitti fakkaattii akka walqabsiisatti ykn faayilii Base keessatti akka wanta ida'ameetti galchuuf ifteessuu dandeessa. Filannoon wanta ida'amee hammamtaa faayilii Base ni dabala, gara biroon filannoon walqabsiisaa koompiyuutara biratti geessuu hin dandeeynu.

Fuula caancala dirree deetaa Waliigala irraa, kan biroo keessaa amalootaa dhangeessuu qindeessuu ni dandeessa.

Fuula caancala Deetaa irraa, qabeentotni deetaa akka mul'ataniif jijjiiruu dandeessa.

Please support us!