Lakkoofsoa Fuulaa

Qaaqa Guyyaa fi Yeroo kan Ijaartuu Gabaasaa Galchi - Guyyaa fi Yeroo jedhu keessaa filachuun banuu dandeessa.

Sajoo Qaxxee

Shift-F1dhiibi fi saanduqa naqaa kanaaf barruu gargaartuu ilaaluuf hantuutee saanduqa naqaa irratti qabi.


Yoo OK cuqaaste, dirreen deetaa lakkoofsa fuulaaf ni itti gala. Yoo irraantoon ykn jalaantoon jiraachuu baate, naannawaan akka barbaadametti uumama.

Dirree deetaa cuqaasuu fi gara ardaa(naannoo) walfakkatutti harkisuu dandeessa, ykn amaloota foddaa amalootaa keessatti gulaaluu dandeessa.

Please support us!