Gabaasa Naanna'aa

Foddaa Gabaasa Naanna'aa Ijaartuu Gabaasaadhaaf Mul'annoo - Gabaasa Naanna'aa filachuun banuu dandeessa..

Gabaasni Naanna'aan caasaa gabaasaa agarsiisa. Gabaasa keessatti faankishinii galchuuf Gabaasa Naanna'aa fayyadamuu dandeessa.

Gabaasa Naanna'aa keessaa galfata cuqaasi. Wanta ykn naannawaa walgitan mul'annoo Gabaasa Naanna'aa keessatti filamu.Qabeentaa baafataa banuuf galfata Mirga-cuqaasi.

Gabaasatti faankishinii galchuuf

Halqara baafata Gabaasa Naanna'aa keessatti, ajaja walfakkatu kan mul'annoo Ijaartuu Gabaasaa keessatti ni agarta, dabalataan ajajoota faankishinii haaraa uumuuf ykn haquuf fayyadan ni mul'atu.

Functions can be entered using a syntax as specified by the OpenFormula proposal.

See Wiki page about Base for some more help regarding the functions in a report.

Maamilaa maraaf ida'ama herreguuf

  1. Gabaasa Naanna'aa bani.

  2. Galfata Gurmuu, fi gurmuu iddoo itti gatii herregdu bani.

    Gurmuun galfata xiqqaa faankishinii jedhamu qaba.

  3. Halqara baafataa galfata faankishinii irraa bani (mirga cuqaasi), faankishinii haaraa uumuuf filadhu, fi faankishinii kana filadhu.

    Amaloota iyyaafataa keessati faankishinii ni agarta.

  4. Maqaa jijjiiri gara fkn CostCalc fi foormulaa gara [CostCalc] + [enter your cost column name] jijjiiri.

  5. Gatii jalqabaa irratti 0 galchi.

  6. Amma dirree barruu galchuu dandeessa fi [CostCalc] keetti goolabuuf (sanduqa tarree dirree deetaa keessatti argama).

Tarii gatii jalqabaa dirreef kennuu qabda akka kanatti [dirree].

Gatii tarjaa keessa bakki duuwwaan yoo jiraate, bakka duuwwaa dirree bakka buusuuf foormulaa armaan gadii fayyadami qabeentaa zeeroo waliin:

[SumCost] + IF(ISBLANK([field]);0;[field])

Please support us!