Guyyaa fi Yeroo

Qaaqa Guyyaa fi Yeroo kan Ijaartuu Gabaasaa Galchi - Guyyaa fi Yeroo jedhu keessaa filachuun banuu dandeessa.

Sajoo Qaxxee

Shift-F1dhiibi fi saanduqa naqaa kanaaf barruu gargaartuu ilaaluuf hantuutee saanduqa naqaa irratti qabi.


Iddoo kaka'aa gabaasati dirree guyyaa galchuuf Guyyaa Dabali jedhu dandeessisi. Yeroo gabaasni raawwatamu dirreen guyyaa, guyyaa isa ammaa agarsiisa.

Iddoo kaka'aa gabaasati dirree yeroo galchuuf Yeroo Dabali jedhu dandeessisi. Yeroo gabaasni raawwatamu dirreen yeroo, yeroo isa ammaa agarsiisa.

Dirree galchuuf OK cuqaasi.

Guyyaa ykn yeroo cuqaasuu fi gara ardaa(naannoo) walfakkatutti harkisuu dandeessa, ykn amaloota foddaa amalootaa keessatti gulaaluu dandeessa.

Please support us!