Masaka Gaafataa - Ilaalcha gubbaa

Maqaa gaafata galchi, erga masakni dhumee booda agarsiiuu ykn fooyyeessuu akka barbaadde adda baasa.

Maqaa gaafataa

Maqaa gaafataa galchi.

Gaafata agarsiisi

Olkaa'uu fi agarsiisuuf gaafata filadhu.

Gaafata fooyyeessi

Gaafata olkaa'uuf filadhu fi gulaaluuf immoo bani.

Ilaalcha gubbaa

Goolaba gaafataa agarsiisa.

Masaka Gaafataa

Please support us!