Masaka Gaafataa - Filannaa Dirree

Gaafata uumuuf gabatee ifteessa, dabalataan gaafata keessatti dirreewwan kam akka qabuu barbaadde ifteessa.

Gabateewwan

Gabatee kamiif akka gaafatni uumamu adda baasa.

Dirreewwan argaman

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

Dirree filatamee galfata tokkoo ol tarriicha keessa sochoosuf cuqaasi.

v

Dirree filatamee galfata tokkoo gadi tarriicha keessa sochoosuf cuqaasi.

Dirreewwan Gaafata keessaa

Dirreewwan hunda gaafata haaraa keessatti qabaman agarsiisa.

Masaka Gaafataa - Tartiiba Fooyinsaa

Please support us!