Masaka Gaafataa

Masakni Gaafataa saxaaxa gaafata kuusdeetaaf si gargaara. Gaafatni olkaa'ame kan waamamu , GUI irraa, ykn ajaja afaan SQL battaluma uumame fayyadamuuni.

Masaka Gaafataa - Filannaa Dirree

Gaafata uumuuf gabatee ifteessa, dabalataan gaafata keessatti dirreewwan kam akka qabuu barbaadde ifteessa.

Masaka Gaafataa - Tartiiba Fooyinsaa

Galmeewwan deetaa gaafata kee keessa jiran tartiiba fooyinsaa adda baasa.

Masaka Gaafataa - Haalata Barbaachaa

Gaafata gingilchuuf haalata barbaachaa adda baasa.

Masaka Gaafataa - Bal'inaan ykn Goolaba

Gabaasawwan gaafataa hunda agarsiisuu fi dhiisuu ifteessa, ykn bu'aa faankishinii walitti qabaa qofa agarsiisa.

Yoo dirreewwan lakkoofsaa gaafata keessa jiraatan qofa fuulli kun argama(mul'ata) innis faankishinoota walitti qabaa akka fayyadamuu dandeenyu nu taasisa.

Masaka Gaafataa - Gurmeessuu

Specifies whether to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Masaka Gaafataa - Haalawwan Gurmeessuu

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Masaka Gaafataa - Maqbiroowwan

Maqbiroowwan gara maqaalee dirreetti moggaasa. Maqbiroowwan filannoo dha, fi maqaalee beekkamoo hedduu kennuu, kan iddoo dirree bakka bu'anii argamuu danda'an. Fakkeenyaaf, maqbiroon dirreen gabateewwan adda addaa maqaa walfakkatu qabaataniif fayyada.

Masaka Gaafataa - Ilaalcha gubbaa

Maqaa gaafata galchi, erga masakni dhumee booda agarsiiuu ykn fooyyeessuu akka barbaadde adda baasa.

Duuba

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Itti aanee

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Xumuri

Jijjiiramoota hunda fayyadami akkasumas masakiichaas cufa.

Dhiisi

Dhiisi cuqaasuun jijjiirama wrramee tokkolee osso olhinkaaiin qaaqa cufa.

Dhiisi

Closes dialog and discards all changes.

Masaka Gaafataa - Filannaa Dirree

Please support us!